Våre topp 5 listekandidater

  1. Espen Watne Andresen

«Det viktigste for meg er å bygge et samfunn hvor vi tar vare på hverandre, et samfunn hvor vi ikke fordømmer hverandres svakheter, men heller ser styrken i våre ulike er faringer og personligheter. For å få til dette må vi politikere legge til rette for at alle skal kunne delta. Vi må ha reell innbyggermedvirkning og tjenestene kommunen skal levere, må utvikles sammen med brukere og pårørende. Vi trenger ledere som ønsker å jobbe sammen, på tvers av partiene og politiske skillelinjer, for å finne de beste løsningene på våre felles utfordringer. Vi trenger ledere som ser verdien i å prate med dem som er uenig i det en selv mener, ledere som søker nye løsninger og nye ideer.»

 

  1. Daniel Van Koot Goudoever

Daniel er opptatt av en god skole med skolemat som forhindrer konsentrasjonsvansker, han brenner for økologisk jordbruk og bærekraftige løsninger når det kommer til bygging og vedlikehold av kommunal bygningsmasse.

 

  1. Heidi Skreen

Heidi er opptatt av at vi bygger miljøvennlige hus, blokker, kommunale bygg og næringsbygg i kommunen. Holmestrand kommune skal være et godt sted å bo for alle våre innbyggere. Det er ikke bare de som har råd til å kjøpe de best beliggende tomtene/leilighetene og den flotteste utsikten som skal trives. «Vi må ta vare på trær, insektvennlige planter og grønne lunger der mennesker bor i byer, tettsteder og på landet.» Heidi mener at alle dyr, ville som tamme, skal gis best mulig levekår. Vi bør ivareta deres rettigheter på en human måte.

 

 

  1. Julie Guttormsen

«Viktige saker jeg brenner for i den flotte kommunen vår er barn og unges oppvekstvilkår, og at de skal ha tilgang til naturområder i nærmiljøet. For ofte ser vi at hensynet til natur går på bekostning av kortsiktig økonomisk vinning, og jeg mener at det er på høy tid at politikere tar inn over seg forskningen som viser at naturen – vårt livsgrunnlag, er sterkt truet av arealendringer. Politikere må samarbeide om å komme til løsninger som gjør det enklere for samfunnet og hver enkelt å velge mer miljøvennlig. Samtidig må kommunens virksomheter drives på en ansvarlig og varm måte, som ivaretar innbyggerne på en god måte, ung som gammel.»

 

  1. Espen Backe

«Den viktigste jobben mener jeg er å ta vare på det biologiske mangfoldet i skog, utmark, grøntområder og i Oslofjorden, Eikeren og andre vassdrag gjennom fornuftig forvaltning av ressurser og reversering av naturinngrep og forsøpling. Svinn av matjord, en fjord uten kysttorsk, mikroplast og miljøgifter i næringskjedene, tap av pollinerende insekter og stadig flere arter på rødlista er eksempler på utfordringer vi må løse.»