Program lokalvalg 2015

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Hva har dette å si for politikken i Holmestrand?
Les mer om hvilke løsninger vi ser for oss i programmet vårt.

Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf:

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.
Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og
rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale
ressurser er en forutsetning for å nå målet.

 

Vår begrunnelse for å stille til valg:

Dagens demokrati står ovenfor store utfordringer. Mange av oss føler at våre meninger, synspunkter og erfaringer, ikke blir lyttet til eller tatt med i beslutningsprosesser. Svaret vi ofte får fra våre politikere er; engasjer deg. Lokalt har vi i Miljøpartiet De grønne tatt denne oppfordringen og stiller til valg for første gang i Holmestrand 14. september 2015. Dette er ikke noe vi gjør uten frykt eller bekymringer. Vi er like lite politisk skolerte som de fleste andre i Holmestrand. Vi er mammaer og pappaer, yrkesaktive og arbeidsledige. Vi sliter med den samme tidsklemma som de fleste andre og vi tenker med skrekkblandet fryd på hva som venter oss av dokumentfjell, endeløse møter og offentlig mediepress. Likevel har vi valgt å legge hodet på blokken. Våre økosystemer, selve livsgrunnlaget for alt liv, er og har vært under hardt angrep i flere tiår. Hvis vi ikke endrer hvordan vi lever våre liv, vil det i fremtiden ikke lenger være grunnlag for liv. Det kan vi bokstavelig talt ikke leve med.

Vi i MDG Holmestrand går til valg med et primær mål:
Alle avgjørelser Holmestrand kommune gjør, skal gjøres bærekraftig. Vi aksepterer ingen løsninger som forringer vårt eget livsgrunnlag.

Miljø og klima er dog ikke de eneste utfordringene vi har og MDG har en rekke områder vi ønsker å jobbe for og de har vi her gleden av å presentere.

 

Klima og miljø

«Den globale oppvarmingen som finner sted er forårsaket av menneskeskapte utslipp av klimagasser. Disse miljøutfordringene kan løses og temperaturhevingen minimeres, dersom verdenssamfunnet handler nå.»

Disse viktige og riktige ordene, er ikke hentet fra Miljøpartiet De Grønne, men fra kommunens klima og energiplan fra 2009. Viktigheten av dette arbeidet, blir mer og mer synlig for oss alle. Flom, tørke og ekstremvær herjer i fjerne land, så vel som her hos oss. Det er også blitt klart at en ambisiøs klimaplan ikke er nok. Holmestrand kommune har gjort flere gode grep for å redusere våre utslipp, men vi har verken tid eller råd til å være tilfredse med det som har blitt gjort. Det såkalte 2-graders målet som mange politikere snakker om, er ikke et mål. Det er en absolutt maksgrense for hva vår klode tåler før endringene medfører alvorlige konsekvenser. Vi i Miljøpartiet De Grønne mener vi ikke kan ha som mål å stoppe katastrofen i siste sekund. Vi må gjøre det vi kan for å stanse den nå. Norges utslipp av klimagasser øker fremdeles. Fremfor å bremse før stupet, gir Norge altså gass.

Her hos oss i Holmestrand kommune er det en rekke tiltak vi kan sette i gang for å sette på klimabremsene. Vi må tenke miljø og klima i alt kommunen foretar seg. Innkjøp, utbygging, utvikling og transport, alt må gjøres slik at klima og miljøskadene blir minst mulig. Hvis vi ikke bruker den tiden og de pengene som dette vil koste nå, vil kostnadene for våre barn bli desto høyere og deres livskvalitet vesentlig lavere.

Miljø og klimaarbeid blir ofte fremstilt som å skulle bringe samfunnet bakover i tiden, som om vi ønsker at verden skal gå tilbake til slik den var i gamle dager. Det kunne ikke være lengre fra sannheten. Det grønne skifte handler om innovasjon, om entreprenørskap og om grundere. Vi skal gjøre det Norge har gjort så mange ganger før, vi skal skape vår egen fremtid, basert på kunnskap, kompetanse og sunn fornuft. Vi i Miljøpartiet De Grønne gleder oss til å bidra til at Holmestrand blir en foregangsbygd for grønn teknologi og med et bysentrum fullt av liv og kultur.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Gjøre alle kommunens innkjøp grønne.
  • All matvarer skal være økologiske og\eller kortreis så langt det lar seg praktisk gjennomføre.
  • Innkjøp skal gjøres hos leverandører som miljøsertifiserer sine egne produkter og varer fra sine underleverandører.
 • Vektlegge miljø- og klimahensyn sterkere enn andre kriterier ved kommunale byggeprosjekter.
 • Innføre energibrukkriterier i reguleringsplanene.
 • Revidere kommunens klima- og energiplan og gjøre den til et forpliktende dokument.
 • Fase ut alle kommunale kjøretøy som går på fossilt drivstoff.
 • Innføre klimaregnskap og -budsjett.

 

 

Barnehage, skole og oppvekst

Hvordan vi behandler og lærer opp våre barn er ikke bare et etisk spørsmål, det er også et praktisk. Vi vet ikke hvordan fremtiden vil se ut, men vi vet at det er våre barn som skal leve i den og passe på oss når vi ikke lenger er i stand til å gjøre det selv. Følgelig er det vår plikt å legge til rette for at alle barn får best mulig grunnlag for å bli en best mulig versjon av den de ønsker å være.

Barns følelsesliv blir i stor grad dannet de seks første årene. I disse årene er det primært foreldre og barnehage som har påvirkningskraft og som en konsekvens av dette må disse to arenaene gjøres tryggest mulig for barna og best mulig for foreldre og ansatte i barnehagen.

Når barna begynner på skolen i 6 års alderen, starter et utdanningsløp som i Norge tar svært liten høyde for at vi mennesker er ulike. De fleste presses igjennom et skolesystem som måler, vurderer og kritiserer. For de som ikke passer inn i klasserommet, er tilbudene meget få. Resultatet av dette er at de mange barna som ikke har problemer med å sitte i et klasserom, får mindre utnytte av det siden de som ikke passer inn, tar så mye av kapasiteten til de få voksne som finnes på skolen. Skolesystemet tar også liten høyde for at lærer er ulike og at de således vil være ulike metoder som fungerer best for dem. Lærerne blir presset på tid og målbare resultater og vi må sørge for at deres arbeidsverktøy og –miljø, er best mulig.  

Natur og klima er vår tids største utfordring og barna våre trenger kunnskap om dette fra ung alder. Det finnes både kompetanse og metoder for å formidle denne kunnskapen, men det mangler politisk vilje.

I fritiden har barn og ungdom i Holmestrand et relativt bredt spekter av idrettsaktiviteter å velge mellom. Kommunen satser på fortsatt utbygging av idrettsanlegg og idretten selv er inkluderende og mangfoldig. Utenom skole og idrett er det derimot mer dårlig stilt i kommunen vår. Ungdomsklubbene er nedlagt og det mangler arenaer hvor barn og unge kan møtes, fremfor å sees på en skjerm.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Øke tilstedeværelsen av voksne i hele løpet fra barnehagen og til gjennomført videregående skole gjennom tilrettelegge for at pensjonister og andre interesserte i større grad kan delta i arbeidet gjennom frivillig innsats.
 • Servere gratis varm mat, frukt og grønnsaker til alle barnehagebarn, skoleelever og ansatte i barnehagene og skolene.
 • Anlegge skolehager.
 • Innføre miljø, natur og matauk som fag fra første klasse.
 • Utrede mulighetene for å benytte naturen og omgivelsene i større grad i formidling av matte og samfunnsfag.
 • Innføre frivilliginnsats som valgfag fra 7. klasse.
 • Gjeninnføre leirskole.
 • Samarbeide med ungdommene og frivillige lag og organisasjoner med mål om å starte en ungdomsklubb i Holmestrand.
 • Øke FAU sin politiske innflytelse.
 • Stimulere til økt foreldredeltagelse ved å gjøre det enklere for FAU og igangsette ulike tiltak og arrangementer gjennom:
  • Gi FAU mulighet til å kjøpe inn utstyr og tjenester gjennom skolen slik at disse investeringene blir moms frie.
  • Gi FAU tilskudd til å skape et samarbeidsforum på tvers av skolene.
  • Tilby FAU gratis lån av alle kommunale fasiliteter som skal brukes i tiltak eller arrangement for skolenes elever eller ansatte.
  • Pålegge administrasjonen å delta på SU\SMU møter på lik linje med rektor og bystyrerepresentantene.
  • Oppmuntre teknisk etat til å være tilstede på alle dugnader i foreldreregi.

 

Frivillighet, politisk arbeide og samfunnsdeltagelse

Vårt politiske system er basert på hvordan samfunnet så ut når grunnloven ble skrevet i 1814. I lys av den tiden var våre forfedre både moderne, fremtidsvisjonære og liberale. Demokratiet ble en grunnleggende institusjon i et land hvor eneveldet hadde hersket de siste 150 årene.  Miljøpartiet De Grønne anerkjenner det fantastiske arbeidet som våre politiske forgjengere har gjort, men mener det nå er på tide å se at verdensutvikling har gått langt forbi hva selv den mest optimistiske politiker kunne ser for seg for bare noen tiår siden. Vi trenger å benytte dagens kommunikasjonsmuligheter til å involvere flere i beslutningene som påvirker oss alle. Det er ingen grunn til at vi skal måtte frykte deltagelse for at arbeidet virker overveldende. Vi må bygge en struktur hvor politisk deltagelse er like naturlig som det er meningsfylt og moro.

Norge er et land med lange tradisjoner for dugnad og frivillighet. Uten denne hadde verken kultur eller idrett vært slik vi kjenner den i dag. Det er vel knapt noen foreldre som ikke har solgt vafler eller kosta skolegården. Alle de fantastiske festivalene, museene og kulturen generelt, lever på vår felles innsatsvilje. Likevel er det slik at både vi mennesker og samfunnet ellers forandrer seg. Nye behov for frivillige dukker opp og ønskene til de frivillige endrer seg i takt med deres interesser. Dette er ikke nødvendigvis noe negativt, men det er noe vi må ta hensyn til når vi skal tilrettelegge for frivillig innsats.

Vi i Miljøpartiet De Grønne mener at det ikke er noe som heter å bidra for lite, like lite som det er noe som er å bidra for mye. Det handler kun om å ikke gjøre noe eller å gjøre noe. Vi vil legge til rette for at alle skal kunne bidra med det de selv liker å gjøre, når det passer å gjøre det. Frivilligheten lever av lyst, men dør av tvang. Vi vet at frivilligheten gir livsglede og energi ikke bare til den som mottar, men like mye eller mer til den som gir. Frivillig arbeide vil skape økt trivsel i alle deler av samfunnet.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Innføre en ny digital plattform hvor alle saker som skal behandles politisk, presenteres med lyd, video, bilder og grafikk.
 • Sikre offentligheten og lokalt organisasjonsliv bruk og utviklingsmuligheter på Damsrønningen- tomta, (tidl. Hillestad skole). Det unike kulturmiljøet og frivilligheten rundt Damrønningen og Møllerdammen i Hillestad, representert ved særlig Reidvintunet og Museumsforeningen Vestfold privatbaner, har stor kulturhistorisk verdi. MDG anerkjenner deres arbeid og vil sørge for at Damsrønningen tomta kan inngå i deres fremtidsplaner.
 • Arbeide for en grønn lunge i aksen mellom Grelland og Hillestadvannet til tur og opplevelsesformål. Naturmiljøet og kulturmiljøet langs Hillestadvassdraget, der den nedlagte jernbanetraseen Hvittingfossbanen, Møllerdammen, bygdetunet, kirken og gammel industri, inngår i et grønt prosjekt med opplevelser av stor verdi for folkehelsa.
 • Etablere bruktmarked/miljøstasjon for gjenbruk på Damsrønningen
 • Bevilge midler til rensing av Møllerdammen.
 • Opprette en utstyrssentral hvor frivillige og organisasjoner kan låne alt fra spader til tyngre utstyr som er nødvendig for å utføre de oppgaver vi trenger løst.
 • Øke tilskuddet til Frivillighetssentralen slik at de kan gjøre mer av det de gjør best – stimulere til og organisere frivillighet.
 • Tilby Frivillighetssentralen egnet lokale i byens nye bibliotek.
 • Legge til rette for at mindre frivillige organisasjoner kan låne kontor og infrastruktur i det nye biblioteket.
 • Innføre en dags hospitering per år, i en frivillig organisasjon, for alle kommunalt ansatte i administrasjonen.
 • Kommunesammenslåing kun etter et flertall i en folkeavstemming.

 

Landbruk og jordvern

En av de store kildene til forurensing så vel som klimagassutslipp er landbruket. Samtidig er landbruket den næringen vi er mest avhengig av. Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for at jordbruksnæringen får best mulig vilkår slik at de kan produsere god økologisk mat på en måte som gjør at bøndene selv kan leve av jordbruket.

Miljøpartiet De Grønne vil;

 • Pålegge alle kommunale instanser å kjøpe mat fra distriktet, fortrinnsvis økologisk, på alle områder hvor det er mulig.
 • Legge til rette for lokalt lørdagsmarked på fjellet så vel som i sentrum.
 • Stanse all nedbygging av matjord til bolig og næringsformål.
 • Stimulere til andelslandbruk.
 • Konsekvensutrede utfasing av giftige plantevernmidler og kunstgjødsel i jordbruket.
 • Tilby gratis etterutdanning i økologisk jordbruk.

Transport

Bil oppleves som nødvendig i Holmestrand. Kommunens geografi er vanskelig å knytte sammen, samtidig ser vi at transportsektoren er under voldsom forandring. Fra å være obskure ting, har el-biler blitt allemannseie. Teknologien utvikles raskere enn de fleste rekker å få med seg og kostnadene synker like raskt. Innen få år vil elektriske biler være både bedre og billigere enn biler drevet med fossilt drivstoff. Når vi da skal tenke fremover, må vi klare å være visjonære. Vi må tørre å se for oss en nærliggende fremtid hvor bilbruken er revolusjonert. I dag står en gjennomsnittsbil stille ca. 90% av tiden og de benytter rundt 20% av den eksisterende kapasiteten på veinettet. Vi i MDG mener dette betyr at vi ikke trenger nye veier, vi trenger nye måter å tenke samferdsel på.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Utrede en storstilt utbygging av ladenettverket for el-transport, herunder;
  • Ladestasjoner ved naturlige biloppstillingsplasser.
  • Trådløs ladning i lyskryss og på bussholdeplasser.
  • Sammen med fylkeskommunen og VKT, bytte ut alle dagens fossile busser med elektriske.
 • Stimulere til samkjøring og bildeling.
 • Utvikle Grelland som kollektivknutepunkt
 • Riksvei 35 – Bispeveien – som beredskapsvei for E18 med gang og sykkelvei.
 • Bygge ut sykkelveinettet slik at en kan ferdes fra Tønsberg, Horten, Revetal, Sande og Drammen på sykkel uten å måtte dele veien med bilister.
 • Anlegge sykkelhotell på fjellet ved heisen.
 • Tilrettelegge for ladning av elbiler og sykkelhotell ved parkeringshuset ved stasjonen.
 • Legge vei i det gamle jernbanesporet og stenge Langgaten for trafikk.
 • Fase ut alle fossile kjøretøy i kommunen med elektriske.

 

Sentrumsutvikling

ysentrum i Holmestrand er hjertet i kommunen. De fleste bor ikke her og de fleste lever ikke her, men vi trenger et sentrum som kan samle alle som bor i kommunen vår. For å klare dette trenger vi et sentrum som er åpent og har variert tilbud for både handel og kultur. MDG ønsker ikke å stimulere til økt forbruk, men heller å stimulere til bedre forbruk. Gjenbruk, kortreiste varer og opplevelser må ligge til grunn for en nyutvikling som ikke går på tvers av hva som er bærekraftig.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Bevare sentrum som småhusbebyggelse.
 • Sikre strandsonen for allmenheten.
 • Åpne Langgaten som gågate og anlegge ny vei i det gamle jernbanesporet.
 • Åpne for flere serveringsplasser på brygga og i Langgaten når den stenges for trafikk.
 • Økt støtte til kulturfestivaler og arrangement.
 • Legge til rett for et lørdagsmarked på brygga hvor det kan handles lokal mat og fisk så vel som brukte gjenstander.
 • Plante trær, bærbusker og blomster overalt hvor det er mulig.
 • Utrede muligheten for utbygging nord og sør for sentrum.
 • Åpne for virksomhet i tunnelen som kommer byen til gode.

 

Utbygging

Kommunen skal de neste årene bygge en ny flerbrukshall på Botne og en ny skole på Kleiverud. Dette er tiltak som vi støtter. Forutsetningen er dog at dette gjøres på en måte som ikke går på bekostning av miljøet og at utbyggingen i seg selv vil være en pådriver for ny kompetanse innenfor grønn teknologi i bygg- og anleggsfaget. Fagmiljøet ønsker å samarbeide med kommunene og står i kø for å bruke den nye teknologien. Det første Powerhouse, heretter kalt krafthus, er ferdig på Kjørbo i Sandvika og resultatet er imponerende. I løpet av en sekstiårsperiode vil huset ha produsert mer energi enn det har krevd å bygge det og drifte deg.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Innføre nullutslippskrav til alle nye næringsbygg og offentlige bygg.
  • Naturlig ventilasjon
  • Egen kraftproduksjon
  • Bruk av tre som primært byggemateriale
  • Bruke lokale håndverkere
 • Tilrettelegge for flere miljøvennlige boligfelt, også utenfor den vedtatte byggesonen.

 

Helse og omsorg

Omsorgsbegrepet er i dag i stor grad knyttet til omsorg for eldre. De Grønne mener det er behov for å utvide begrepet til å gjelde alle personer med omsorgsbehov, enten de er på institusjon, i omsorgsbolig eller i eget hjem. Vi vil arbeide for at pleietrengende unngår isolasjon og inaktivitet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Sikre tilskuddet til Botne aktivitetssenter og Kjærsenteret.
 • Øke støtten til frivillige organisasjoner som skaper trivselstiltak og økt livskvalitet for eldre.
 • Vektlegge trivsel og trygghet for både ansatte og brukere, når budsjettet for hjemmetjenestene skal vedtas.
 • Satse mer på grønn terapi i omsorgsarbeid med mer tid ute i naturen og mulighet til samvær med dyr og barn.

 

Politikk handler i siste instans om deltagelse. Vi tror ikke vi har rett i alt og vi tror ikke vi her har tatt med alle punkter som burde være her. Vi ønsker å høre fra deg, slik at vi kan bli bedre. Uansett hvilket parti du føler er ditt, er din mening viktig for oss.

holmestrand@mdg.no

GODT VALG!