Dette er våre toppsaker

18. august, 2023

Visjonen om at alle skal ha et godt liv nå og i fremtiden forutsetter store endringer i dagens samfunn. Klima- og naturkrisen gjør at vi må omstille oss, og det haster med å gjennomføre politikk som sikrer naturgrunnlaget for de som kommer etter oss. 

Miljøpartiet De Grønnes politikk er basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

 

Andrekandidat Heidi Skreen, førstekandidat Sebastian Greipstad og tredjekandidat Roland Zonneveldt.

 

 

Disse sakene er viktigst for oss nå (i tilfeldig rekkefølge)

Klima
Holmestrand kommune skal aktivt redusere klimagassutslipp og styre etter klimabudsjett. Kommunen må i større grad informere og støtte innbyggerne når det kommer til å investere i og velge klima- og miljøvennlige løsninger for hjem og hverdagsliv.

Skole
Vi vil legge til rette for mer praktisk og variert undervisning i skolen ved å støtte tiltak for uteskole og flere læringsarenaer som eksempelvis skolehager, vitensenter og bedriftsbesøk.

Samferdsel
Det skal være enkelt å velge sykkel eller gange. Det skal være trygt, enkelt og hyggelig å være myk trafikant i alle sentra,  skoler, barnehager, idretts- og annen aktivitetsarena i hele kommunen.

By- og stedsutvikling
Vi vil jobbe for en bærekraftig by- og stedsutvikling, med en utbygging i balanse med eksisterende kommunal infrastruktur som barnehager, skoler, helse- og omsorgstjenester. Dette for å unngå dyre, kommunale utbygginger.

Forebyggende helsetiltak
MDG vil prioritere forebyggende arbeid, slik at alle våre innbyggere er friske og kan klare seg selv så lenge som mulig. Å kunne være i aktivitet og ha et sosialt nettverk er viktig for både fysisk og psykisk helse. MDG vil legge til rette for økt deltagelse i et mangfold av aktiviteter.

Frivillighet
Frivillighet og det å gjøre noe for andre oppleves som meningsfull aktivitet. Dette er helsefremmende for både de som gir og de som mottar hjelp. MDG vil legge til rette for økt deltagelse i frivillighet, på frivillighetens premisser.

Oslofjorden
Vi vil gjøre et krafttak for å redde Oslofjorden i samarbeid med staten og våre nabokommuner. Vi vil sikre at fjorden vår blir et pionérområde for restaurering av natur.

Natur
Naturen og det biologiske mangfoldet i kommunens skogsarealer, grøntområder, og vassdrag som Hillestadvannet og Suluvann, skal ikke bare bevares, men  gjenopprettes, tilbakeføres og styrkes. Nedbygging av dyrka mark og natur må opphøre helt.

Lykkelige sammen
Mennesker føler lykke når de erfarer mestring, glede og tilhørighet. MDG vil derfor motvirke ensomhet ved å satse på gratis møteplasser, som styres av brukerne, slik at alle kjenner eierskap til dem. Grønne oaser, parker og andre rekreasjonsområder er også viktige arena for vår lykkefølelse. MDG vil også satse på boformer som motvirker ensomhet, og vi vil styrke førstelinja for psykisk helsehjelp.

Hele programmet vårt kan du lese her.